Algemene voorwaarden

Personal Gym Zwijndrecht

1. Definities
Personal Gym Zwijndrecht gevestigd aan de H.A. Lorentzstraat 110 te Zwijndrecht.

KVK nr. 57924627 BTW nummer: NL002273052B02

De Klant: de klant die zich via de website en/of Personal Trainer app van Personal Gym Zwijndrecht heeft aangemeld voor Personal Training, Small group Training, Bootcamp of voedingsbegeleiding.

De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Personal Gym Zwijndrecht en de Klant. Diensten: Personal Training, Small group Training, Bootcamp of voedingsbegeleiding. Kosten Dienstverlening: Het abonnement wat door De Klant wordt afgenomen en maandelijks wordt geïncasseerd. Personal Gym Zwijndrecht levert hiervan de dienst. Partijen: Personal Gym Zwijndrecht en de klant gezamenlijk.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

3. Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst tussen Personal Gym Zwijndrecht en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt. De Klant heeft het recht De Overeenkomst binnen, vijf dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze vijf dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. Personal Gym Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor blessures.

 

4. Verplichtingen Personal Gym Zwijndrecht
Personal Gym Zwijndrecht levert adviezen op maat. Voeding-, training- en lifestyle adviezen worden persoonsgebonden gemaakt. Resultaten zullen bij andere personen niet gegarandeerd zijn. Personal Gym Zwijndrecht zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

 

5. Verplichtingen Klant
De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Personal Gym Zwijndrecht.

  • De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
  • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
  • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
  • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Personal Gym Zwijndrecht via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Personal Gym Zwijndrecht en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.
  • De Klant gaat akkoord dat Personal Gym Zwijndrecht alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 

6. Betaling
De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wanneer Personal Gym Zwijndrecht als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Personal Gym Zwijndrecht verschuldigde bedrag. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen. Betaling kan via IDeal en PayPal.

 

7. Aansprakelijkheid
Personal Gym Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten. Personal Gym Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten. Personal Gym Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd Personal Gym Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Personal Gym Zwijndrecht

 

8. Persoonsgegevens
Personal Gym Zwijndrecht kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Personal Gym Zwijndrecht ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerking van persoonsgegevens door Personal Gym Zwijndrecht vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Wijzigingen van de Producten
Personal Gym Zwijndrecht behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Personal Gym Zwijndrecht, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

 

10. Intellectuele eigendom
Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten eigendom zijn van Personal Gym Zwijndrecht en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. Wanneer in een overeenkomst tussen Personal Gym Zwijndrecht en een derden, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken. Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Personal Gym Zwijndrecht te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Personal Gym Zwijndrecht.

 

11. Communicatie
De Klant gaat er mee akkoord dat Personal Gym Zwijndrecht De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten. De klant geeft toestemming dat Personal Gym Zwijndrecht contact kan opnemen met de klant via Whatsapp, e-mail of telefonisch m.b.t. de diensten en producten. Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan – als met andere voorwaarden – resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie. Het staat Personal Gym Zwijndrecht ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

12. Levering en leveringstijden
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Personal Gym Zwijndrecht ernaar om bestellingen binnen maximaal 3-5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Personal Gym Zwijndrecht kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Personal Gym Zwijndrecht en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 

14. Bevoegde rechtbank
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Personal Gym Zwijndrecht en de Klant.